Cümə axşamı, 13 Fevral 2020 05:16

Taleh Ziyadov CEO Lunch Baku-nun fəxri qonağı olub

Bakı Limanının Baş direktoru Taleh Ziyadov “Caspian European Club”-ın təşkil etdiyi СEO Lunch-ın qonağı olub

Fevral ayının 12-də ənənəvi keçirilən CEO Lunch tədbirinin qonağı “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin (Bakı Limanı) Baş direktoru Taleh Ziyadov olub. 100-ə yaxın yerli və xarici qonaqların, diplomatik nümayəndələrin qatıldığı tədbirdə çıxış edən Baş direktor qeyd edib ki, 2019-cu il liman üçün uğurlu bir il olub və bir neçə əlamətdar hadisə ilə yadda qalıb. İlk olaraq, 2019-cu ildə təkərli texnika və konteyner aşırılması üzrə son 28 ilin rekord göstəricisi qeydə alınıb.

Belə ki, yükaşırmanın həcmi 2018-ci ilə (3787,8 min ton) nisbətən 7,2% artaraq 4061.6 min ton olub. 2019-cu ildə 35 152 TEU konteyner aşırılıb ki, bu da öz növbəsində 2018-ci il ilə müqayisədə 54% artım deməkdir (2018-ci ildə isə bu rəqəm 22 887 TEU təşkil edib). TIR-lar da daxil olmaqla, təkərli texnikanın aşırılmasında 57% artım qeydə alınıb və 33 671 təkərli texnika aşırılıb.

2019-cuiloktyabrın 16-daBakı Limanı AvropaDənizLimanları Təşkilatının (EuropeanSeaPortsOrganization - ESPO) PERS - "EcoPorts" sertifikatınalayiqgörülüb. BununladaBakı Limanı Xəzərdənizibölgəsində PERS – “EcoPortssertifikatını alanilklimanolub. Baş direktorTalehZiyadovqeydedibki, "Bakı Limanı üçünEcoPortolmaqyaşıllığavə davamlı gələcəyə həqiqiinamtəcəssümetdirir. Bakı Limanınınadı çəkilənsertifikatı alması limanəməkdaşları və Avropatərəfdaşları tərəfindənson üç ildə aparılanməqsədyönlü işinnəticəsidir. “Ətrafmühitinqorunması və ekologiyayayönəliksiyasətiilə Bakı Limanı bölgədəkidigərlimanlaranümunə olmaqdadavamedəcək.”

TalehZiyadovmühümhadisə kimi 2019-cuilnoyabrın 26-daAvstriyanın “ÖBBRailCargoGroup”-uvə NiderlandınCabooterGroup”-uilə TransxəzərBeynəlxalqNəqliyyatMarşrutu (MiddleCorridor- OrtaDəhliz) vasitəsilə AvropadanOrtaAsiyayavə Çinə yükdaşımalarınıngücləndirilməsivə genişləndirilməsiməqsədiilə sazişinimzalanması hadisəsinə diqqəticəlbedib. Baş direktorunsözlərinə görə, busaziş Qərbdən Şərqə doğruAvropanınənmühümnəqliyyatqovşaqlarındanolanNiderlandınVenlo şəhərindənvə AlmaniyadanTürkiyəyə (İstanbul), Azərbaycana (Bakı), OrtaAsiyayavə dahasonraisə Çinə qədəruzanacaqnəqliyyatdəhliziningenişləndirilməsində mühümmərhələ olacaqdır.

Builinmühümgözləntisikimiisə martayındanetibarənBakı Limanı ərazisində “gömrükvə müvəqqətisaxlancanbarı”nınişə düşməsiniqeydetməkolar. Buyenilikyükdaşımahəcmininartmasına, yerlivə xarici şirkətlərinəməliyyatimkanlarınıngenişlənməsinə xidmətedəcəkdir.

ÇıxışınınsonundaBaş direktortədbiriştirakçılarınınsuallarını cavablandırıb.

SonraCaspianEuropeanClubsədrininbirincimüavinivə baş icraçı direktoruTelman ƏliyevhərayAzərbaycan, Gürcüstanvə QazaxıstandakeçirilənCEOLunchsayəsində CaspianEuropeanClub-unbiznes-netvorkinq üçünbeynəlxalqplatformaya çevrildiyinibildirib. CEOLunchXəzərdənizi-Qaradənizvə Baltikregionu ölkələrinin şirkətnümayəndələriilə qeyri-rəsmi şəraitdə ünsiyyətinvə yeniişgüzarəlaqələrinqurulmasınaəlavə imkanlaryaradır. CEOLunchhəmçinindövlətvə özəlsektorarasındadialoqunqurulmasındaaparıcı alətlərdənbiridir.

DahasonraTalehZiyadovaCaspianEuropeanClub-unfəxri üzvlüksertifikatı təqdimolunub. CaspianEuropeanClubn üzv şirkətlərinə də sertifikatlarverilib.

CEOLunchBaku-nunbaş sponsoruGazelliGroupMMC-dir.

Sıralarında dünyanın 50 ölkəsindən 5 mindən artıq şirkət və təşkilatı birləşdirən Caspian European Club 2002-ci ilin iyununda yaradılıb və mənzil-qərargahı Bakıda (Azərbaycan) yerləşir. Caspian European Club-ın həmçinin Gürcüstan və Qazaxıstanda rəsmi nümayəndəlikləri, ABŞ, Almaniya, Polşa, Latviya və Çexiyada isə səlahiyyətli nümayəndələri fəaliyyət göstərir.

Read 436 times Last modified on Cümə axşamı, 13 Fevral 2020 05:27
НОВОСТИ